Stanovy

Stanovy

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

Název: Sportovní klub Valašského království o.s.
Sídlo: Bezručova 1642, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Cíle:
a) sdružovat zájemce o sportovní vyžití v rámci regionu Valašského království
b) vytvářet podmínky pro sportovní vyžití svých členů
c)pořádat a účastnit se sportovních a propagačních akcí

Práva a povinnosti členů:
a) členství je dobrovolné
b) členem se může stát každá fyzická osoba, která má zájem a předpoklady podílet se na činnosti a souhlasí s těmito stanovami
c) členství vzniká na základě osobní nebo mailové přihlášky
d) mládež do věku 15 let se může stát členem za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce

Člen má právo:
a) podílet se na činnosti klubu
b) obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy, stížnostmi, dotazy s právem jejich vyřízení

Člen je povinnen:

a) aktivně se podílet na činnosti klubu
b) řádně a včas platit členské příspěvky (300,-/rok) a další poplatky související s jeho činnosti v klubu 
c) při účasti v soutěžích dodržovat ustanovení soutěžních a registračních řádů     

d) při účasti na soutěžích řádně reprezentovat klub v týmovém oblečení

 

Členství zaniká:
a) vystoupením člena
b) vyloučením člena pro neplnění základních povinností
c) vyloučením pro vzlášť závažné provinění
d) úmrtím člena
e) zánikem klubu

Neplatí-li člen určené příspěvky a poplatky ani přes urgenci nejpozději do 3 měsíců po stanoveném termínu, zaniká jeho členství vyloučením a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta uplynula.
Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v klubu, může výbor klubu rozhodnout o jeho vyloučení. 

Při ukončení členství je člen povinen uspořádat své majetkové vztahy ke klubu a nemá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků ani jejich poměrnou část.

Členské příspěvky:
Členské přispěvky jsou základním projevem příslušnosti člena ke klubu, pro který představují nedílnou součást finančních příjmu a jsou závazné pro všechny členy klubu.

Orgány klubu:

1. Členská schůze
Je nejvyšším orgánem klubu, svolává ji výbor klubu nejméně jednou za rok. Schůze je oprávněna přijímat usnesení vždy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů je členská schůze usnášení schopná se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.
Činnosti:
Projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu.
Schvaluje stanovy a jiné předpisy, které svým významem přesahují obvyklou operativní činnost klubu.
Při uplynutí volebního období upřesňuje délku dalšího volebního období, početní složení a volí výbor klubu.
Rozhoduje o všech dalších otázkách, které si ke svému rozhodnutí vyhradí.

2. Výbor
Je výkonným orgánem, který řídí činnost klubu v období mezi dvěma schůzemi a vykonává tak funkci kolektivního vedoucího klubu. Skládá se ze tří až pěti členů včetně předsedy, volených členskou schůzí. Funkční období je na dobu 10 let. Ze své činnosti se výbor zodpovídá členské schůzi klubu.
Výbor svolává předseda klubu jednou měsíčně a o svých rozhodnutích informuje výbor členy prostřednictvím zápisu ze svých schůzi.
Členství ve výboru zaniká:
Uplynutím volebního období, odvoláním z funkce členskou schůzí, vzdáním se funkce, zánikem členství v klubu, úmrtím člena.
Výbor jmenuje do funkce a odvolává předsedu, který je odpovědný ze své činnosti výboru klubu.

3. Předseda
Je reprezentantem klubu navenek a je oprávněn za něj jednat a činit právní úkony ve všech věcech, týkajících se činnosti a provozu klubu. Odpovídá za výsledky klubu.

4. Správce
Stará se o hospodaření klubu, vybírá příspěvky a zodpovídá se výboru klubu.

Společná ustanovení:
Volba všech orgánů v rámci klubu se provádí tajným hlasováním. Členové výboru jsou voleni na dobu 10 let.

Zásady hospodaření:
Zdroj příjmu:
a) členské příspěvky
b) dobrovolné příspěvky a dary
c) příjmy z reklamy
Způsob užití příjmů - získané peněžní prostředky budou použity k plnění cílů klubu.

Registrace provedena dne 26. 9. 2006, pod č. j. VS/1-1/65243/06-R, IČO 27043495, Ministerstvo vnitra

 

Naposledy změněnostředa, 16 říjen 2013 11:51
Více z této kategorie: « Naše dresy Spřátelené kluby »